Zavolejte nám
 +420 735 288 935
Napište nám
info@karolas.cz
Rušení nočního klidu

Kolega Marek se v rámci právní rubriky listopadového čísla 2018 měsíčníku PRO města a obce věnoval problematice rušení nočního klidu a případného sankcionování za toto rušení.

Oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení

Doručení oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům řízení je jednou z povinností zadavatele před podpisem smlouvy v každém z druhů zadávacích řízení. Ve vztahu k náležitostem oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení však bylo vydáno přinejmenším zarážející rozhodnutí ÚOHS. I přesto, že zadavatelé očekávali zjednodušení zadávacích procesů po přijetí ZZVZ, zákon stále obsahuje ustanovení, která mohou zadavatele administrativně zatěžovat. K problematice se pro portál epravo.cz vyjádřily kolegyně Bára a Alena.

Jak zefektivnit předkládání dokladů před podpisem smlouvy?

V poslední době často slýcháme stížnosti zadavatelů, ale i dodavatelů, že v zadávacím řízení je učiněno rozhodnutí o výběru dodavatele v řádu několika dnů, nicméně následně trvá i několik měsíců, než je uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Po přijetí ZZVZ jsme očekávali podstatné zjednodušení zadávacích procesů a celkové snížení formalismu, nicméně je zřejmé, že zákon stále obsahuje nejedno ustanovení, které zadávací řízení zbytečně prodlužuje a zadavatele i dodavatele administrativně neúměrně zatěžuje. Tématu zefektivnění předkládání dokladů před podpisem smlouvy se věnovala kolegyně Bára s kolegyní Alenou v zářijovém čísle 2018 časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Neslučitelnost funkcí

Neslučitelnost funkcí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí a způsob jejího řešení byl pro měsíčník PRO města a obce v červencovém čísle 2018 přiblížen naším kolegou Markem.

Formální správnost nestačí

Jak zadávat veřejné zakázky na stavební práce, jak předcházet případným komplikacím s prováděním díla a na jaké smluvní ustanovení nezapomenout v realizační smlouvě? Nejen těmto tématům se v rozhovoru pro červnové číslo 2018 měsíčníku PRO města a obce věnovala Bára s Honzou.

BĚH PRO ZOO PRAHA 2018

V sobotu 21. 04. 2018 jsme se v pražské Troji účastnili charitativního běhu na 5 a 10 km a podpořili tak projekt ZOO Praha „Pomáháme jim přežít“

Technický dozor stavebníka ve veřejných zakázkách

Dne 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela stavebního zákona. Jednou z mnoha změn, které přinesla, je upřesnění a doplnění povinnosti objednatele stavby, která je financovaná z veřejného rozpočtu, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, a to osobou disponující autorizací dle autorizačního zákona (360/1992 Sb.). Na dopady této změny a na možná související úskalí upozornili v článku pro portál epravo.cz kolegové Honza a Alena.

Oprava nedostatků v nabídce podle ZZVZ

Nová právní úprava veřejných zakázek měla za cíl umožnit větší flexibilitu postupu zadavatele v rámci zadávacího řízení a zmírnit formálnost samotného procesu zadání veřejné zakázky. Podařilo se dostát těmto aspektům i při vyjasňování a oprav nedostatků v nabídkách účastníků zadávacího řízení? Váháte-li nad tím, co lze v nabídce doplnit či opravit a co je naopak již považováno za nedovolenou změnu nabídky, doporučujeme článek kolegyň Barbory Karo a Evy Novákové březnového čísla časopisu Veřejné zakázky v praxi věnovaný tomuto tématu.

Přestěhovali jsme se!

S radostí bychom Vám chtěli oznámit, že počínaje dnem 1. 2. 2018 se naše kancelář nejen přestěhovala na novou adresu – Klimentská 2062/6, 110 00 Praha 1, ale také posílila o dvě nové kolegyně, koncipientku Evu a asistentku Dayanu. Snažíme se klientům nabízet služby nejvyšší kvality a s rozšířením našeho týmu tak nastala nutnost zajistit tomu odpovídající zázemí; takové, kde se klienti i členové našeho týmu budou cítit výborně a které současně podpoří další rozvoj naší kanceláře. Rádi Vás uvítáme v našich nových prostorách a těšíme se na Vaši návštěvu.

Školení „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – zkušenosti po roce“

Náš kolega Honza Lašmanský opětovně prezentoval pod záštitou společnosti QCM, s.r.o. získané zkušenosti s aplikací nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek.

Školení na veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky

Dne 11. 1. 2018 se pod záštitou společnosti Seminaria konalo odborné školení na téma zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek. Tématem provázel kolega Honza Lašmanský, který se opětovně dočkal hojné účasti spokojených posluchačů z řad veřejného i soukromého sektoru.

Zveřejnění výše mzdy

V nedávné době proběhla v mediích poměrně rozsáhlá diskuze nad povinností zveřejňování majetkových poměrů komunálních politiků v souvislosti s přijetím novely zákona o střetu zájmů. Tato skutečnost neunikla ani měsíčníku PRO města a obce, pro který Marek Stowasser v lednovém čísle 2018 objasňoval otázky týkající se zveřejňování příjmů z pracovního poměru.

Žádost o pomoc při identifikaci pachatele

Marek Stowasser v rámci lednového čísla 2018 Měsíčníku PRO města a obce přibližoval kompetence obecní policie a Policie České republiky související se zveřejněním kamerového záznamu za účelem identifikace pachatele a potenciální úskalí, která s sebou přináší ochrana osobních údajů.

PF 2018

Advokátní kancelář Karo, Lašmanský & Partners přeje všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2018.

Soutěž na vánoční trhy

V prosincovém vydání měsíčníku PRO města a obce naše kancelář opět zodpovídala dotaz pro právní rubriku. Problematikou nutnosti soutěžit nájemce prostor obce za účelem konání vánočních trhů se zabývala Alena Holásková.

Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti v ZZVZ

ZZVZ přinesl do praxe řadu koncepčních změn, které velkou měrou ovlivnily doposud zažité způsoby zadávání veřejných zakázek. Valná většina těchto změn již byla ze strany odborné veřejnosti zanalyzována. Stranou však doposud zůstávala změna definice relevantní činnosti u sektorových veřejných zakázek. Tuto změnu a její možný dopad přiblížili v listopadovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi kolega Honza Lašmanský a Bc. Libor Novák (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Odbor investiční), který se v rámci své praxe dlouhodobě věnuje zadávání zakázek na služby / stavební práce v oblasti železniční infrastruktury.

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Dne 1. 11. 2017 pořádala společnost Seminaria pátý ročník celostátní konference týkající se veřejných zakázek s názvem "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech". Partnerem této konference byla Asociace pro veřejné zakázky a Sdružení místních samospráv ČR. Konference byla zahájena příspěvkem Honzy Lašmanského na téma "Metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek a jejich aplikace do praxe".

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Dne 31. 10. 2017 se konalo pod záštitou společnosti QCM, s.r.o. odborné školení na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti s jeho fungováním a jeho novými instituty, interpretačními problémy, množstvím metodik k zákonu publikovaných ze strany MMR a souvisejícími prováděcími předpisy posluchačům prezentoval Honza Lašmanský.

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Dne 19. 10. 2017 proběhlo pod záštitou společnosti Seminaria další odborné školení zaměřené převážně na problematiku změn smluv na veřejnou zakázku a možnosti obrany dodavatelů i zadavatelů v návaznosti na zadávání veřejných zakázek. Tato témata detailně přiblížili Honza Lašmanský s Bárou Karo.

Péče o dopravní značení

Naše advokátní kancelář byla opětovně oslovena měsíčníkem PRO města a obce s dotazem týkajícím se problematiky péče o dopravní značení. Tomuto tématu se v říjnovém čísle věnoval Marek Stowasser.

Školení "Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a ve zjednodušeném režimu" tentokrát v Brně

Náš kolega Honza Lašmanský dne 17. 10. 2017 pod záštitou společnosti Seminaria opětovně školil téma zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadávání podlimitních veřejných zakázek a využití zjednodušeného režimu, nyní však brněnské posluchače.

Zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku v ZZVZ

V zářijovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi přibližovali Bára s Markem právní úpravu institutu zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku jakožto jediného možného přímého prostředku obrany dodavatele po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. V rámci svého příspěvku se kolegové zaměřovali mimo jiné na zákonné náležitosti podání návrhu, na proces správního uvážení ÚOHS při ukládání zákazu plnění smlouvy a na problematiku kauce a otázku jejího vrácení.

Školení "Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a ve zjednodušeném režimu"

Dne 30. 8. 2017 proběhlo pod záštitou společnosti Seminaria odborné školení vedené Honzou Lašmanským, v rámci kterého upozorňoval na praktické a doporučené postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních veřejných zakázek, ale i pro případ využití zjednodušeného režimu.

Rozšíření našeho týmu

Hledáme nové kolegy na pozice: advokátní koncipient/ka, právní asistent/ka (student/ka), asistentka na administrativní podporu.

K otázce omezení plnění ze strany poddodavatele

Výhrada požadavku, aby zadavateli určené části plnění předmětu veřejné zakázky nebyly plněny prostřednictvím poddodavatelů, ale výhradně vybraným dodavatelem, se stala běžnou praxí. Obdobnou výhradu však v nedávné době posuzoval Soudní dvůr Evropské unie. Jeho závěry jsme přiblížili na www.epravo.cz.

Účel předběžného oznámení v nové právní úpravě

Nová právní úprava institutu předběžného oznámení přinesla nemalé změny. Ačkoliv základní účel institutu (informování dodavatelů o úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku) zůstal stejný a zadavateli je jako dříve při využití předběžného oznámení umožněno zkrátit lhůtu pro podání nabídek, věděli jste například, že některá zadávací řízení lze předběžným oznámením přímo zahájit? Více informací se dozvíte v článku Báry a Aleny, který vyšel v červencovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Odmítnutí příspěvku do městského zpravodaje

Může starosta města zakázat vydání příspěvku čtenáře v městském zpravodaji? Na tuto otázku ve světle tiskového zákona odpovídali pro měsíčník PRO města a obce Honza Lašmanský a Marek Stowasser.

Co přináší povinnost elektronické komunikace ve VZ v praxi?

Tomuto tématu měsíce se v časopisu Veřejné zakázky v praxi věnovala Bára Karo s Alčou Holáskovou.

Flexibilita kroků zadavatele podle ZZVZ

O flexibilitě kroků zadavatele, tedy o možnosti zadavatele nejdříve podané nabídky hodnotit a následně posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení pouze u vybraného dodavatele, a o výhodách a rizicích tohoto postupu jsme pojednávali na www.epravo.cz.

Odborná konference "Veřejné zakázky a PPP projekty"

Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2017 se pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně konal již 11. ročník odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" se zaměřením na první zkušenosti s aplikací zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vychází z nové generace zadávacích směrnic EU. Na konferenci nechyběla Bára Karo.

Školení "Povinná elektronizace VZ po 18. 4. 2017 v praxi"

Dne 17. 5. 2017 pořádalo Nakladatelství FORUM s.r.o. školení zaměřené na nové pojetí zadávání veřejných zakázek, které vyplývá z povinnosti elektronické komunikace mezi zadavateli a dodavateli. Potřebné informace včetně praktických rad a návodů poskytovala Bára Karo společně s Honzou Lašmanským.

Konference "Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech"

Ve středu 29. března pořádala společnost Seminaria celostátní konferenci Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech, pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky a Svazu měst a obcí ČR.

Lidové noviny z 6.3.2017, Advokacie žije

Informace o společnosti v tisku. Barbora Karo a Jan Lašmanský opustili pozice vedoucích advokátů v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners a založili vlastní kancelář Karo, Lašmanský & Partners. Fungovat začala v únoru 2017 a tvoří jí čtyři experti na oblasti veřejného sektoru